РАБОТИМ С

ЛегаПлан К.Г. ООД

“ЛегаПлан К.Г.” ООД е основано през 2007 г. и има за основен предмет на дейност извършване на консултантска, проучвателна и проектантска дейност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. Предлага също така услуги като териториално насочване на инвестиционни намерения, управление и организация на прединвестиционния и инвестиционния процес, комплексни оценки за управление на поземлените имоти и др. Съдейства при комуникация с администрация и одобряващи органи, както и за всякакви други дейности, незабранени със закон.

Бакалова&Дамянов, адвокатско дружество

Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов” предоставя устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото с акцент в областта на вещното право, устройство на територията и кадастъра, административното право и процес. Дружеството осъществява представителство на клиентите и доверителите си и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица.