ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

самостоятелно и в колектив

Предпроектните  проучвания дават информация за възможностите за застрояване на определен имот или зона. Също така се оформя обемната визия за сградата, проверяват се собствеността, регулацията и други възможни проблеми. Проучва се обезпечеността с ток, вода и канал, които са задължителни за реализиране на инвестиционно намерени. Идентифицират се проблеми и се предлагат стъпки за тяхното решаване. Съставят се планове за реализация на проекта. Възможно е да се направи проучване за стойността на инвестицията, за сроковете за изплащането й, за реализираните печалби и т.н.

Предпроектните проучвания са основата на бизнес плановете и отговарят на въпроса: Струва ли си да инвестирам в това?