Изграждане на ново тролейбусно депо – инженеринг за осъществяване на проект “Интегриран градски транспорт на Плевен” финансиран от ОПРР 2007-2013г.