УСТРОЙСТВЕНО ПРОЕКТИРАНЕ

самостоятелно и в колектив

Всеки проект започва с устройственото проектиране. В тази необятна категория са включени: Общи устройствени планове (ОУП), Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), Директивни план схеми, Подробни устройствени планове (ПУП), Работни устройствени планове (РУП), Частични застроително регулационни планове (ЧИЗРП), Планове за регулация и застрояване (ПРЗ) и др.

Преминаването през всички проучвания и процедури за реализиране на тези планове и проекти изисква специфични знания и умения. Доверявайте се само на доказани специалисти с множество одобрени подобни проекти.